geoslogo GEOS A.V. Consult
Verkoop, verhuur & advies
Tel: 030-6957301  
verhuur@geosav.nl
  
 
 
 
Verhuurcatalogus
 
Video
geluid
beamers
computers
schermen
overig
Diensten
voorwaarden
 
 
GEOS A.V. Consult
Postbus 590
3700 AN Zeist

Dijnselburgerlaan 1-17
3705 LP Zeist
Tel: 030-69 57 301
Fax: 030-6957956
verhuur@geosav.nl

 

Verhuurvoorwaarden:

Kortingen

Kortingspercentage bij een huurtermijn van 2 dagen en langer heeft uitsluitend
betrekking op het gehuurde materiaal, bij een aaneengesloten huurtermijn.
* Eerste huurdag altijd netto
* Tweede huurdag: korting 25%
* Derde en volgdagen: korting 50%
Voor lange aaneengesloten huurperioden, hanteren wij speciale tarieven, deze worden afhankelijk van de omvang en samenstelling, separaat schriftelijk aan u geoffreerd.
                              

Betalingen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle factuurbedragen contant te worden voldaan voorafgaande aan het huurtermijn.
Bij levering op factuur dient deze te worden voldaan strikt binnen het gestelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, voorzien van het factuurnummer, op de bank- of postbankrekening van GEOS A.V. Consult B.V. te Zeist.                                                                                                        

Apparatuur afhalen / legitimatie

Voor nagenoeg alle gereserveerde apparatuur bestaat de mogelijkheid van afhalen bij ons magazijn na telefonische afspraak.
Wij zullen u vragen om een geldig legitimatiebewijs in de vorm van rijbewijs en / of  paspoort.
Zonder overlegging van een geldig legitimatiebewijs worden nadrukkelijk geen materialen uitgeleverd !
                              

Borgstelling

Wij behouden ons het recht voor om bij alle vormen van verhuur de huurder voorafgaande een borgsom te laten voldoen in de vorm van contant geld. Bij schade aan apparatuur worden de daaraan verbonden reparatiekosten in mindering gebracht op de terug te ontvangen borg.
                              

Verzekering

GEOS A.V. Consult BV is verzekerd voor schade aan derden (W.A.) & schade en/of vermissing welke is ontstaan na aantoonbare inbraak op de huurlocatie.  Schades ontstaan bij diefstal en/of vermissing door onachtzaamheid, ook wel genoemd blote diefstal, onoordeelkundig gebruik etc, zijn te allen tijde uitgesloten van enige verzekering. In alle gevallen wordt de huurder/ opdrachtgever doorbelast met een eigen risico  € 1000.= per schadegeval. De huurder blijft in alle gevallen volledig aansprakelijk voor het gehuurde en dient zich hiervoor te verzekeren.Een vast percentage van 6% verzekeringspremie zal berekend worden over het totale bruto huurbedrag van de gehuurde materialen. Deze kosten worden direct op de factuur aan u doorberekend.

Voorts verwijzen wij u naar onze algemene verhuur- en verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.
               
Voor de meer uitgebreide audiovisuele ondersteuning van uw presentatie, zijn onze mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Heeft u vragen of andere wensen, dan zijn wij gaarne bereid u een passende oplossing te offreren.
                              
Wij verzoeken u vriendelijk de gewenste apparatuur tijdig bij ons te reserveren,
waarop wij zullen zorgdragen voor een correcte en tijdige installatie.

Levering geschiedt uitsluitend volgens onze algemene verhuur- en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30114675. 

Algemene voorwaarden GEOS A.V. Consult B.V.

Klik hier om de algemene verhuur- & verkoopvoorwaarden te downloaden (PDF).

Algemeen

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van GEOS alsmede op alle door GEOS met derden gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden binden GEOS slechts indien deze schriftelijk door GEOS zijn bevestigd.
1.3 Door het aanvaarden van een aanbod van GEOS c.q. door het verstrekken van een opdracht wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden en afstand te hebben gedaan van eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden. De door de wederpartij eventuele gehanteerde voorwaarden worden door GEOS niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 2: Schakelbepaling
2.1Het bepaalde in de art. 1 t/m 9 is mutatis mutandis van toepassing op alle overige in deze algemene voorwaarden vermelde rubrieken, voor zover de aard van de bepaling zich daartegen niet verzet.

Art. 3: Offertes, prijzen
3.1Elke aanbieding van GEOS is geheel vrijblijvend.
3.2Prijsopgaven van GEOS zijn exklusief BTW, gebaseerd op kontante betaling, exclusief bediening, transport, opstelling en aansluitingsapparatuur en oplevering af het bedrijf van GEOS.
3.3Levertijden worden door GEOS bij benadering vastgesteld c.q. overeengekomen, overschrijding daarvan door GEOS geeft de wederpartij nimmer, ook niet na ingebrekestelling, recht op enige schadevergoeding.

Art. 4: Overmacht
4.1Indien GEOS door overmacht verhinderd is een overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, heeft GEOS het recht de overeenkomst te annuleren, zonder deswege tot enige vergoeding van welke aard dan ook gehouden te zijn.
4.2Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van GEOS onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar, die de nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) verhindert.

Art. 5: Reclames
5.1Reclames van de door GEOS geleverde of afgegeven zaken, verrichte werkzaamheden en verzonden fakturen dienen bij aangetekend schrijven plaats te vinden binnen 8 dagen na betaling of afgifte, respektievelijk oplevering der werkzaamheden of ontvangst der facturen.
5.2Ingeval van niet tijdige danwel niet bij aangetekend schrijven gedane reclames, wordt de wederpartij geacht het geleverde of afgegevene, respectievelijk de verrichting en ontvangen faktuur akkoord te hebben bevonden.

Art. 6: Aansprakelijkheid
6.1Elke aansprakelijkheid van GEOS voor schade direkt of indirekt geleden door de wederpartij of derden, van welke aard dan ook, verband houdende met de door GEOS geleverde of afgegeven zaken of verrichte werkzaamheden, of daarbij gemaakte fouten, danwel veroorzaakt door handelen of nalaten van GEOS en/of haar personeel danwel van personen die door haar te werk zijn gesteld, is uitgesloten behoudens ter zake opzet of grove schuld aan de zijde van GEOS. De wederpartij vrijwaart GEOS tegen aanspraken van derden.

Art. 7: Betaling
7.1Tenzij kontante betaling is overeengekomen, dienen alle fakturen van GEOS te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting en zonder dat de wederpartij recht heeft op kompensatie.
7.2Een beroep door de wederpartij op reklame c.q. garantie ontheft haar niet van haar betalingsverplichting.
7.3Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, dan is de wederpartij van rechtswege in gebreke en is een rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de faktuur van 2% per maand of een gedeelte van een maand over het nog openstaande bedrag.
7.4Niet tijdige betaling van enige faktuur heeft van rechtswege tot gevolg de onmiddellijke opeisbaarhed van al hetgeen door de wederpartij aan GEOS verschuldigd is, terwijl GEOS dan tevens gerechtigd is verder leveringen of verrichting van diensten op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
7.5Al hetgeen door de wederpartij aan GEOS is verschuldigd, is eveneens terstond opeisbaar ingeval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of aanvrage daartoe of wanneer beslag op goederen of zaken van de wederpartij wordt gelegd.

Art. 8: Inkassokosten
8.1Alle kosten van invordering van betalingen of nakoming van verplichtingen van de wederparij welke door GEOS noodzakelijk geacht worden daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van de wederpartij. Als bewijs van verschuldigheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de declaratie van de betreffende raadsman of gemachtigde.
8.2In ieder geval is GEOS steeds gerechtigd de vergoeding terzake buitengerechtelijke kosten vast te stellen op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente met een minimum van 150,=.

Art. 9: Kompetentieregeling en toepasselijk recht
9.1De tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen zo nodig worden voorgelegd aan en beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

BIJZONDER

A.Koop en verkoop

Art. 10: Levering
10.1De verkochte zaken worden geacht geleverd te zijn zodra deze het bedrijf van GEOS hebben verlaten dan wel zodra GEOS bij aangetekend schrijven de koper heeft meegedeeld dat de verkochte zaken ter afhaling gereed staan. Vanaf het moment der levering als voormeld draagt koper het risico van alle direkte of indirekte schaden die aan of door de verkochte zaken of onderdelen daarvan mochten ontstaan. GEOS zal dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Art. 11: Garantie
11.1Voor al de door GEOS verkochte zaken geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de oorspronkelijke leverancier voor zover GEOS daarop aanspraken kan maken, Daarnaast bestaat voor GEOS geen enkele garantieverplichting. Aanspraken op garantie vervallen zodra de zaken door een ander dan GEOS zijn be- of verwerkt.

Art. 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1Onverminderd het in art. 10 gestelde gaat de eigendom van de verkochte zaken eerst na volledige betaling daarvan op de koper over. Bij betalingsnalatigheid van de koper heeft GEOS het recht om de verkochte zaken terug te nemen en is de koper alsdan gehouden op de eerste aanmaning van GEOS deze aan haar terug te geven, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd het recht van GEOS om de geleden schade en gederfde winst volledig op de koper te verhalen.

B.Huur en verhuur

Art. 13: Instruktie en ontvangst
13.1De huurder heeft de mogelijkheid om vooraf de gehuurde apparatuur op het bedrijf van GEOS te Zeist te kontroleren op volledigheid, de juiste werking en (indien gewenst ) instruktie te verkrijgen voor het gebruik hiervan.

Art. 14: Verplichtingen huurder
14.1De huurder is verplicht het gehuurde tijdig terug te bezorgen. Bij overschrijding van de huurtermijn is de huurder per dag naast de overeengekomen huurprijs een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het dubbele van de huurprijs per dag onverminderd het recht van GEOS op verdere schadevergoeding.
14.2De huurder is verpicht direkt na het blijken van een gebrek aan het gehuurde GEOS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en GEOS in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. Bij niet nakoming van deze verplichting door de huurder zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op vermindering of restitutie van de huursommen.
14.3Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. De huurder is gehouden om van het gehuurde persoonlijk gebruik te maken op de daarvoor opgegeven lokaties. De huurder dient GEOS te allen tijde in de gelegenheid te stellen het gehuurde te inspekteren waarbij GEOS zich het recht voorbehoudt het gehuurde terug te nemen voor technische inspectie en onderhoud.
14.4De huurder verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften van GEOS te behandelen. Het is hem niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen of te repareren en andere dan de door GEOS voorgeschreven video tapes te bebruiken. GEOS behoudt zich het recht voor haar goederen onmiddellijk te eisen indien haar van enig onjuist of onzorgvuldig gebruik van de door haar verhuurde apparatuur blijkt.

Art. 15: Wanprestatie huurder
15.1Indien de huurder zich niet houdt aan zijn kontractuele verplichtingen waaronder begrepen deze algemene voorwaarden dan heeft de verhuurder het recht het huurkontrakt zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden het gehuurde weder in bezit te nemen en is huurder aansprakelijk voor alle door GEOS dientegevolge geleden direkte en indirekte schade.

Art. 16: Aansprakelijkheid huurder
16.1Onverminderd het bepaalde in art. 15 is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door beschadiging aan of het verloren gaan waaronder begrepen diefstal en vermissing van de gehuurde apparatuur. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan, danwel onherstelbaar beschadigd is de huurder aan GEOS een som verschuldigd gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur.

Art. 17: Annulering
17.1Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst door de huurder, minder dan 24 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur blijft het volledig overeengekomen huurbedrag voor de volle huurperiode verschuldigd.

C.Uitvoeren van audio/video werkzaamheden en verrichten van diensten op audio/video technisch gebied.

Art. 18: Kwaliteit
18.1De kwaliteit van het door GEOS te leveren werk wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het door de opdrachtgever geboden materiaal. GEOS zal evenwel de hoogste mogelijke kwaliteit trachten te bereiken welke haarbaar is met de bij GEOS regelmatig gekontroleerde apparatuur zonder overigens gehouden te zijn het restultaat te garanderen . GEOS is gerechtigd de aan haar verstekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden doen uitvoeren waarbij haar aansprakelijkheid ongewijzigd blijft.

Art. 19: Aansprakelijkheid
19.1GEOS zal de haar toevertrouwde materialen zoals videotape, cinefilms, dokumenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen, zowel analoge alsook in digitale vorm met grote zorg behandelen. GEOS sluit echter iedere aansprakelijkheid voor het beschadigen of het verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen alsmede de daaruit voortvloeiende schade door welke oorzaak dan ook uit behoudens ter zake opzet of grove schuld aan de zijde van GEOS. In gevallen waarbij met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden dient de opdrachtgever derhalve voor verzekering zorg te dragen.

Art. 20: Aanbieding door opdrachtgever van materiaal
20.1Alle over te schrijven films, videobanden enz. dienen te worden aangeboden onder zeer nauwkeurige opgaaf van lengte of tijdsduur. Deze tijdsduur wordt door GEOS verlengd met tweemaal 30 seconden zulks ten behoeve van de technisch verantwoorde aan en afloop.
20.2Bij de prijsstelling is ervan uitgegaan dat de over te schrijven films videobanden enz. in teruggespoelde staat dat wil zeggen startgereed worden aangeboden, terwijl ervan wordt uitgegaan dat de op te nemen banden cq. films vallen binnen de tolerantie overeenkomstig de door de fabrikant gehanteerde specifikaties.

Art. 21: Aflevering van uitgevoerde opdrachten
21.1Wanneer met de opdrachtgever overeengekomen is dat het door GEOS vervaardigde produkt en de aan GEOS ter beschikking gestelde materialen op een vastgestelde datum aan het bedrijf van GEOS afgehaald zullen worden zal, wanneer zulks niet uiterlijk binnen een week geschiedt de aansprakelijkheid met betrekking tot het verloren gaan of de beschadiging van het door GEOS vervaardigde produkt alsmede van de aan GEOS ter beschikking gestelde materialen vervallen zijn.

Art. 22: Auteursrechten
22.1De opdrachtgever vrijwaart GEOS volledig tegen aanspraken van derden terzake van eventuele inbreuk op auteursrechten en aanverwante rechten ten gevolge van de door GEOS ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten overschrijvingen, vermenigvuldigingen, montages en opname van films videobanden tv-uitzendingen en dergelijke.

Art. 23: Annuleringen
23.1Opdrachten welke later dan 72 uur voor het tijdstip waarop zij zouden aanvangen worden geannuleerd,worden normaal berekend zonder enige korting. Bij vroegere annuleringen door de opdrachtgever is een bedrag verschuldigd gelijk aan 30% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de opdracht.

KvK Utrecht: 30114675


 
 
hands1
 
hands4
 
hands7
 
hands2
 
hands3
 
hands5
 
  Copyright GEOS A.V.Consult. All Rights Reserved